Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Forum voor Democratie B.V. https://winkel.forumvoordemocratie.nl 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument  producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een  overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door  de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een  afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn  herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die  verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd  worden; 
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering  van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail  - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem  

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging  of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de  informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  informatie mogelijk maakt; 

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 2. Ondernemer: Forum voor Democratie BV die producten, (toegang tot) digitale  inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en  de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem  voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

11.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt  voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer  gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Forum voor Democratie BV 

Herengracht 74 

1015BR Amsterdam 

Email: webshop@fvd.nl 

Telefoon: 020-261 2874 

KVK: 76709582

Btw-identificatienummer: NL8607 65 684 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen  ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op  afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden  bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze  door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op  een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde  lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van  tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die  voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat  de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn  verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van  de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding  niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst  ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering  bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale  inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de  consument met klachten terecht kan; 

o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of  digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op  afstand; 

o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  

overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde  duur is; 

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van  toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een  product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van  redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden  van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of  een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,  het product heeft ontvangen, of: 

o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft  besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen 

derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits  hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke  wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten  met een verschillende levertijd weigeren. 

o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of  onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem  

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft  ontvangen; 

o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten  

gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of  een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor  levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd  gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar  deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van  de overeenkomst. 
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,  loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,  

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de  consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de  oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag  waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product  en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de  mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product  vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product  slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen  doen. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het  product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die  verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product  als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument  en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit  binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail naar  webshop@fvd.nl. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1  bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij  dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de  ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument  heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product  terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het  herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het  product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten  moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de  consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle  aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding  onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief  eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het  geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag  waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij  het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product  heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de  consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere  methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan  de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende  kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het  herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans  tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op  de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich  binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een  openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,  digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan  de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk  aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en  waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of  diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen  als: 

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming  van de consument; en 

o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest  zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van  personenvervoer; 

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als  in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien  en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten  en catering; 
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is  voorzien; 
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele  keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke  persoon bestemd zijn; 
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of  hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de  verzegeling na levering is verbroken; 

10.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met  andere producten; 

11.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van  de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30  dagen, en waarvan de werkelijke waarde-afhankelijk is van schommelingen  van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

12.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de  verzegeling na levering is verbroken; 

13.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen  hierop; 

14.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar  alleen als: 

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming  van de consument; en 

o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht  verliest. 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt  en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke  regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen  heeft en: 

o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen  met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief  btw. 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan  de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur  verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen  die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer  kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van  zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,  diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument  bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze  wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn  deel van de overeenkomst. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het  in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij  de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer  kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere  leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging 

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan  worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij  de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele  schadevergoeding. 

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de  consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging: 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één  

maand. 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur  

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels  en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor  zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een  bepaalde duur. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde  duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een  opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De  opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot 

het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,  nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn  van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich  tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 15 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende  voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij  het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een  dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging  van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in  algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer  dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen  enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft  plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is  deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de  ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog  aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling  binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de  wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €  2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €  5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van  de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame  tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan  verwachten. 
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven  om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 17 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of  uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te  leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van  

het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden  voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam. 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 19 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden  

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe  geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke  wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest  gunstige bepaling zal prevaleren. 

Forum voor Democratie BV 

20 augustus 2021